Innehållsförteckning
Sammanfattning:
Syfte:
- Frågeställning
Teori:
Material:
Metod:
Resultat:
Diskussion:
Käll Diskussion:

Utdrag
laborationen handlar först och främst om att bestämma koncentrationen för svavelsyra med hjälp av titrering metod. Med hjälp av natriumhydroxid bestämdes svavelsyrans volym för att beräkna svavelsyrans koncentrationen.

---

Först monterades byretten i stativet och tratten lades i byretten. Med hjälp av en pipet fylldes 20 ml natriumhydroxid i byretten så att minisken nedre delen nuddar strecket.

Under byretten lades en E-kolv som placerades ovanför en magnetomrörare samtidigt som magneten sätts i E-kolven. Då mätts 10 ml svavelsyran med hjälp av en vollpipett och en pipettfyllare så att minisken nedre delen nuddar strecket.

Provet hålls i E-kolven och 5 till 6 droppar av bromtymolblått indikator tillsätts i bägaren med en liten magnetstav för att röra om lösningen under processen.

Magnetomrörning sätts igång i låg fart och sakta vrids kranen på byrett försiktigt och ställdes in så att svavelsyran sakta droppas ner i E-kolven.

Indroppningen avbröts omedelbart när indikatorn slog vid ekvivalenspunkt. Titreringen genomfördes igen så att den tillsatta volymer vid ekvivalenspunkt inte skiljer sig åt mer än 0,2 ml.

Slutligen antecknades volymerna av den indroppads natriumhydroxid tillsammans med färg och eventuell färgförändring och beräkningar genomfördes.