Uppgiftsbeskrivning
Hjälpmedel: räknedosa + tabellsamling

Lösningar och svar skall ges på särskilt inskrivningspapper för de uppgifter som är skrivna med kursiv stil. I övriga fall ges svaret och lösningen i frågehäftet.

Innehållsförteckning
1- Vad menas med att ett ämne

2- Atommassan för Na är 23 u, kärnladdningstalet är 11. Av naturligt natrium finns endast en isotop. Hur många neutroner finns i en natriumatoms kärna?

3- Ange elektronfördelningen i de olika skalen för

4- Använd periodiska systemet för att få fram några egenskaper hos grundämnet Se

5- a) Skriv formeln för det salt som består av jonerna Fe3+ och SO42

6- Nedan anges för några ämnen om de leder elektrisk ström eller inte. Två påståenden är felaktiga. Vilka?

7- Skriv elektronformeln för

8- Rita strukturformler för tre isomerer av kolvätet C4H8. Alla atomerna skall sättas ut i formlerna.
Till uppgifterna 10 – 12 krävs fullständiga lösningar på särskilt inskrivningspapper

9- Skriv reaktionsformeln för då ett stearinljus brinner. Vid förbränningen bildas koldioxid och vatten. Stearin har formeln C17H35COOH.

10- Man vill framställa 0,50 dm natriumkloridlösning med koncentrationen 0,25 mol/dm . Hur stor massa natriumklorid skall man väga upp ?

11- En aluminiumsulfat lösnings bereds påföljande sätt: 12,74 g av saltet vägs upp och 3 överförs till en mätkolv med volymen 250 cm . Kolven fylls till hälften med vatten. Efter att saltet lösts fullständigt fylls kolven till märket. Lösningen hälls sedan över på en flaska.

12- En legering av koppar och aluminium behandlas med saltsyra. Därvid sker reaktionen

13- Skriv protolysreaktionerna för kolsyra H2CO3 i vatten

14- Ordna följande lösningar efter ökande pH. Lösningen med lägst pH anges alltså först.

15- I en saltsyralösning är pH = 3,0. Man späder 1,0 cm 3 av lösningen med vatten till 100cm .

16- Vilka två av följande påståenden är korrekta? (Vid alla syra-basreaktioner)

17- Vilka ämnen har reducerats i följande reaktioner?

18- Motivera med hjälp av användning av spänningsserien vilka två av följande reaktioner som sker spontant.

19- Ett skruvförband som består av en plåt av ett material och en bult av ett annat material sätts ned i en syrgasmättas vattenlösning. Efter någon tid visar plåten enjämn avfrätning medan bulten inte har angripits.

Facit:

Utdrag
9- Skriv reaktionsformeln för då ett stearinljus brinner. Vid förbränningen bildas koldioxid och vatten. Stearin har formeln C17H35COOH.

10- Man vill framställa 0,50 dm 3 natriumkloridlösning med koncentrationen 0,25 mol/dm 3. Hur stor massa natriumklorid skall man väga upp ?

11- En aluminiumsulfat lösnings bereds påföljande sätt: 12,74 g av saltet vägs upp och
överförs till en mätkolv med volymen 250 cm 3 . Kolven fylls till hälften med vatten.

Efter att saltet lösts fullständigt fylls kolven till märket. Lösningen hälls sedan över på en flaska. a) Ange vad som skall stå på flaskans etikett.