Introduktion
År 1750 startade epoken som vi idag kallar för romantiken. Under denna tid var man emot förnuft och vetenskap, då var det i stället känslan som var det huvudsakliga.

Man ville rysa av kärlek, skräck och längtan. Under epoken upplysningen, som ägde rum precis innan romantiken, hade man inställningen att materiell välgång var det viktiga i livet och tanken om förnuftet blev normen.

Man kan säga att romantiken uppstod som en reaktion till detta som rådde inom kulturen under upplysningen.

Samhället utvecklades även under romantiken tack vare att nationalismen växte i Europa. Det blev mer gemenskap och mer handlande inom nationen.

Utdrag
Målet var att beskriva verkligheten precis som ett fotografi. Därför döptes denna epok till realismen.

Ett tydligt exempel på en tydlig beskrivning om omgivningen finns med i romanen Röda rummet skriven av August Strindberg (1879).

Den lilla trädgården på Mosebacke hade ännu icke blivit öppnad för allmänheten och rabatterna voro ej uppgrävda;

snödropparne hade arbetat sig upp genom fjolårets lövsamlingar och höllo just på att sluta sin korta verksamhet för att lämna plats åt de ömtåligare saffransblommorna

vilka tagit skydd under ett ofruktsamt päronträd; syrenerna väntade på sydlig vind för att få gå i blom, men lindarne bjödo ännu kärleksfilter i sina obrustna knoppar åt bofinkarne, som börjat bygga sina lavklädda bon mellan stam och gren;

ännu hade ingen mänskofot trampat sandgångarne sedan sista vinterns snö gått bort och därför levdes ett obesvärat liv därinne av både djur och blommor.