Introduktion
Det finns miljövänliga alternativ på livsmedel, kläder, el, sophantering och med mera. De flesta produkter och tjänster vi producerar och köper går att välja som en miljövänlig produkt, vara eller tjänst.

Alla kan inte vara medvetna om vilka varor som finns som ekologiska eller miljövänliga. I många fall har man inte tillräckligt med kunskap för att avgöra om man ska lägga ner extra energi eller pengar på att vara miljövänlig.

En av dessa produkter som inte är lika omdiskuterat är kläder. I detta arbete undersöker vi vad folk i uppsalas inställning och kunskap är angående miljövänliga och hållbara kläder.

Vi ska också undersöka hur den icke miljövänliga klädproduktionen påverkar vår jord, vad denna industri släpper ut för gifter och vilka risker som finns vid tillverkningen.

Innehållsförteckning
1. Innledning……………………………………………………………………………...4
1.1 Bakgrund…………………………………………………………………………..4
1.2 Syfte……………………………………………………………………………….5
1.3 Frågeställning……………………………………………………………………...5
2. Material och metod…………………………………………………………………….7
2.1 Enkätundersökning………………………………………………………………...7
2.1.1Begränsning…………………………………………………………………..7
2.2 Litteraturstudier……………………………………………………………………7
2.2.1 Begränsning………………………………………………………………….8
2.3 Källkritik…………………………………………………………………………..8
3. Undersökning………………………………………………………………………….10
3.1 Inledning…………………………………………………………………………10
3.2 Gifter……………………………………………….............................................10
3.2.1 Material tillverkning……………………………………………..…………10
3.2.2 Färgning av material………………………………………………………..12
3.3 Hållbarhet……………………………………………………………………….13
3.4 Enkätundersökning resultat……………………………………………………..14
3.5 Inställning till miljövänliga kläder……………………………………………...17
4. Diskussion och slutsats………………………………………………………………...19
Källförteckning……………………………………………………………………………….22
Bilaga 1………………………………………………………………………………………23

Utdrag
3.2 Gifter
Det finns mycket gifter som används under icke miljövänlig klädproduktion som är farligt för både miljö och människorna som jobbar inom klädesindustrin.

Man kan dela upp detta i fyra huvuddelar; Gifter som används under produktionen av materialen, gifter som används under färgning och tryckning, gifter som används för att underhålla kläderna och gifter som släpps ut under nedbrytning av kläderna. Fokus ligger främst på de två första, tillverkningen och färgning av materialen.

3.2.1 Material tillverkning
Bomull är ett förnybart material som är helt naturligt och som på en naturlig väg kan bryta ner sig själv.

Endast ca 3 % av världens jordbruksmark används till odling av bomull men ca 25 % av världens bekämpningsmedel används på bomullsodlingarna.

Innan man skördar bomullsplantorna besprutas de med ett avlövningsmedel för att undvika att de färgar bomullen, detta räknas in i de bekämpningsmedel som används i bomullsodlingar.

Många tror att handplockad bomull är miljövänlig, självklart minskar utsläppet av växthusgaser men bekämpningsmedel kan fortfarande användas.

De bomullsodlingar som räknas som miljövänliga är de som inte använder bekämpningsmedel. Man antar även att ingen konstgödsel har använts och att bomullen är handplockad.

I många U-länder är det billigare att handplocka bomullen och arbetarna exponeras då direkt för de gifter och bekämpningsmedel som bomullsfälten har besprutats med.

Dessa gifter förgiftar 3 miljoner och dödar 22000 personer per år. De gifter som släpps ut hamnar även i vattendrag som påverkar både djur och människor i området. De sprids dessutom med vinden över ett område som då innefattar en mycket stor area.

Polyester är ett synetiskt material som inte kan brytas ner naturligt. Det är de mest använda syntetiska materialet inom all klädindustrin.

Eftersom polyester är ett syntetiskt material går det åt mycket energi att skapa det. Detta blir självklart en påfrestning på miljö då mycket av världens energi kommer från icke förnyelsebara energikällor speciellt i U-länder där en stor del av världens kläder producera idag.

Detta har gjort att återvunnen polyester blir mer och mer populärt för att påfrestningen på miljön ska kunna minska.

Olja används som smörjningsmedel under processen av att skapa fibrerna för att påfrestningen på dem och maskinerna ska vara så liten som möjligt.

Det är vanligt att man använder mineraloljor som inte är vattenlösliga och inte bryts ner lätt i naturen, om dessa mineraloljor sedan släpps ut i vattendrag kan de rubba den naturliga miljön i vattnet och dess närhet.

Det finns många olika typer av ull, den mesta använda är fårull och därför kommer just den undersökas. Ull är den viktigaste animaliska fibrerna inom klädindustrin idag.

Fibrerna kommer från djur vilket betyder att det är en förnyelsebar källa. Även om djuren kan bli angripna av skadeinsekter är detta inte ett lika stort problem som hos tillexempel bomull då man kan bekämpa skadedjuren i ett slutet utrymme om de ger sig på fåren.

Det finns många andra negativa inverkningar på miljön än bekämpningsmedel. Betesmarken kan brytas ner och jorderosion kan bildas där fåren går om man inte sköter marken rätt.

Detta uppstår om djuren inte regelbundet flyttas utan går i samma hage eller på samma yta under en lång tid.

Djurens avföring kan också skapa övergödning i närliggande ekosystem om man inte tar hand om den på rätt sätt. Det finns mycket kväve i all sorts avföring som bidrar till övergödning.