Innehållsförteckning
1. Redogör för Arbetsmiljölagen
2. Vad räknas som arbetsskada och vilket ansvar vilar på dig/arbetsgivaren
3. Redogör för vad som ingår i arbetsmiljön och vilka faktorer som påverkar den
4. Vilka regler gäller för dokumentation inom hälso- och sjukvård?
5. Beskriv hur en biståndsbedömning går till
6. Vad gäller för dokumentation inom social omsorg
7. Redogör för SBAR

Utdrag
Arbetsmiljölagen styr över bestämmelserna kring och tillsynen av arbetsmiljön, samt övervakas av den statliga myndigheten Arbetsmiljöverket.

På varje arbetsplats där det finns minst fem anställda ska ett skyddsombud utses, vilket är en anställd som företräder kollegorna i arbetsmiljöfrågor.

Skyddsombudet ska ha möjlighet att gå utbildningar i arbetsmiljöarbete samt vara den som vänder sig till arbetsgivaren med krav på lämpliga åtgärder på arbetsplatsen.

Då arbetsgivaren inte tar kraven på allvar ska skyddsombudet kontakta arbetsmiljöverket, enligt arbetsmiljölagen.

---

Den organisatoriska arbetsmiljön handlar om vilka förutsättningar och villkor som finns arbetet och hur det styrs. Arbetet ska vara organiserat med tydlighet när det gäller ansvar, krav och förväntningar.

Det kan handla om hur resurser och krav är fördelade på arbetsplatsen, vilket handlingsutrymme medarbetarna har samt hur kommunikationen ska gå till väga på arbetsplatsen.

Social arbetsmiljö innebär att alla inom arbetsplatsen kan samarbeta och ge varandra ett socialt stöd, det är även viktigt att känna trygghet hos sina kollegor.

Det är arbetsgivaren som har det största ansvaret att motverka kränkande särbehandling och skapa handlingsplaner till det.