Innehållsförteckning
1. Förklara begreppen vård, omvårdnad och omsorg

2. Förklara begreppet holistiskt synsätt

3. Vilka arbetsuppgifter kan vård och omsorgspersonal ha

4. Social omsorg handlar mycket om att få människor att leva ett så normalt liv som möjligt. Vad innebär ett så normalt liv som möjligt för dig.

5. Inom vård och omsorg finns det olika yrkesgrupper. Redogör för 5 av dessa.

6. Gör en beskrivning av vård och omsorgens framväxt från medeltiden och fram till idag

7. Redogör för ett par viktiga förändringar inom socialpolitiken.

8. Beskriv bakgrunden till Ädel reformen.

9. Hur stor andel av befolkningen kommer att vara över 65 år 2050? Reflektera över vad detta innebär för samhället?

Utdrag
Vård är ett gammalt ord, med ursprung från fornsvenskans varper vilket betyder vakt, väktare, hägn eller akt. Vård innebär idag att vårda och ansvara för.

Omvårdnad innebär att personal inom vård och omsorg ser till att individens fysiska, psykiska, sociala, andliga och kulturella behov tillgodoses, vilket kallas för helhetsperspektiv. Omsorg innebär att sörja för och beskydda.

---

Under medeltiden tog de katolska munkarna och nunnorna hand om äldre, sjuka, individer med funktionsnedsättning och hemlösa, de omhändertog även föräldralösa barn tills den dag då de klarade sig själva.

I klostren utvecklades medicinskt kunnande, vilket resulterade i odlingar av medicinalväxter.

Det fanns även ålderdomshem där en annan vård och omsorg utarbetades, dessa kallades för helgeandshus.

Helgeandshus bekostades av egenavgifter samt med gåvor från bidragsgivare.

Det var okej att bo på ålderdomshemmet utan att betala avgift, men de kunde sedan kräva att ärva individens tillgångar.

Vid sidan av helgeandshus fanns även hospital, där individer med smittsamma sjukdomar hamnade.

Här jobbade munkar och nunnor med patienter som drabbats av lepra/spetälska, vilket är en smittsam sjukdom.

Hospitalen var placerade utanför städernas utkanter för att hålla smittan borta.

Att drabbas av lepra innebar att individen räknades som avliden i juridiken.