Innehållsförteckning
1. Förklara vad som menas med funktionsnedsättning
2. Beskriv vad MFD arbetar med
3. Redogör för olika former av hjälpmedel
4. Vad menas med ADL
5. Beskriv vad MTM arbetar med
6. Ge exempel på IT stöd inom vård och omsorg
7. Vilka myndigheter samverkar i arbetet med nationell ehälsa
8. Redogör för vårdguiden 1177
9. Förklara begreppet ergonomi
10. Hur arbetar du med ett rehabiliterande arbetssätt
11. Vad är målet med att kunna förflyttningsteknik
12. Ge exempel på olika kulturella aktiviteter
13. Varför är beröring viktig inom vård och omsorgsarbete

Utdrag
Med en nedsatt förmåga att fungera fysiskt, intellektuellt eller psykiskt har individen en funktionsnedsättning.

En funktionsnedsättning kan uppstå närsomhelst i livet, men kan också vara medfödd. Funktionsnedsättningen kan finnas med under hela livet, men den kan även vara övergående. Alla individer är olika, likaså funktionsnedsättningens påverkan i vardagslivet.

---

Ett exempel på IT stöd inom vård och omsorg är elektronisk journalföring, vilket innebär att patienters/ brukares uppgifter hanteras på ett säkert sätt samt att journalen är lättillgänglig hos andra enheter.

Ett annat exempel på IT stöd är video-konferenser, dit vård- och omsorgspersonal kan vända sig vid behov av samtal med exempelvis kollegor eller anhöriga, då samtal inte kan genomföras på samma plats.

Med hjälp av den trådlösa internetuppkopplingen kan vård- och omsorgspersonal få tillgång till recept, journaler, provsvar och annan nödvändig information.

Individer som vårdas i sitt eget hem kan övervakas av personal på sjukhus genom exempelvis hjärtövervakning. Eftersom informationen kan överföras via internetuppkopplingen.

Det finns även planeringsverktyg elektroniskt, vilket förenklar arbetsuppgifterna. Exempelvis kan en handdator användas som registrerar uppgifter vilka sedan överförs till en speciell server.

Med IT stödet inom vård och omsorg kan även scheman läggas enklare, beställningar av livsmedel göras snabbt, få hjälpmedel inom en snabb tidsram och de administrativa uppgifterna kan skötas.