Hjälp, stöd och kommunikation | Samhällsbaserad psykiatri | A i betyg

Innehållsörteckning
1. Vilka funktionsnedsättningar kan finnas i gruppen psykiska funktionsnedsättningar? Inventera målgruppen.
2. Redogör för socialtjänstens insatser inom SOL för denna grupp.
3. Redogör för socialtjänstens insatser inom LSS för denna grupp.
4. Reflektera över värdet av att ha en meningsfull sysselsättning.
5. Hur påverkar sysselsättningen den psykiska hälsan?
För dig som strävar mot betyget A
Läs om Ann-Sofie på sidan 57. Gör en utförlig och nyanserad beskrivning av A-S omfattande funktionsnedsättningar. Beskriv utförligt och nyanserat hur du vill arbeta med A-S för att på bästa sätt ge henne en god livskvalitet.

Utdrag
Individer med psykisk funktionsnedsättning lider av stora svårigheter att utöva aktiviteter inom de viktiga livsområdena, svårigheterna har pågått eller funnits under en längre tid och innebär begränsningar i relationer med andra som brister i omgivningen samt direkta effekter av den psykiska funktionsnedsättningen.

Exempelvis på grund av ångest, tvångshandlingar eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Individer med ADHD och bipolär sjukdom är två målgrupper inom psykiska funktionsnedsättningar, lika så hör sjukdomarna autism, Aspergers syndrom och schizofreni till målgruppen. Individer med psykoser tillhör även de målgruppen psykiska funktionsnedsättningar.

---

Socialtjänsten beskriver insatser inom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, en rättighetslag som infördes den 1 januari år 1994.

I LSS finns bestämmelser för särskilt stöd och service till individer under 65 års ålder, enligt LSS har även individer som haft särskilt stöd och service rätt att fortsätta ha detta efter 65 års ålder.

För att få tillgång till en insats ska individen eller hens företrädare skicka in en ansökan till Socialtjänsten enligt LSS.

I lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade beskrivs vem/vilka som omfattas av lagen, vilket är individer med autism eller autismliknande tillstånd, individer med utvecklingsstörning samt de individer med bestående och betydande begåvningsmässigt funktionshinder som uppstått efter en hjärnskada i vuxen ålder.

Individer med varaktiga, stora och betydande svårigheter psykiskt eller fysiskt, som inte uppkommit på grund av stigande ålder har också rätt till LSS. Målet med särskilt stöd och service är att individen ska få möjlighet att leva som andra människor.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter