Innehållsförteckning
1. Beskriv det professionella samtalets innehåll och struktur.
2. Redogör för begreppet empati.
3. Redogör för vad det innebär med ett pedagogiskt förhållningssätt.
4. Redogör för begreppet handledning
5. Redogör för vad som innefattas i ett professionellt förhållningssätt.
6. Redogör för begreppet människosyn.
7. Redogör för och förklara de olika försvarsmekanismerna.
För dig som strävar mot betyget A
Läs om Caroline på sidan 97. Gör en utförlig och nyanserad beskrivning av Carolines funktionsnedsättning. Tänk dig in i att du är Märta som träffar Caroline. Redogör för hur du lägger upp ditt besök med Caroline. Hur vill du bemöta Caroline och vad vill du föreslå för insatser för henne och hennes barn?

Utdrag
Ett professionellt samtal ska anpassas efter vem man pratar med samt informationens innehåll. Det är viktigt att klarlägga samtalets mål, ha struktur över det samtalet handlar om samt ha flertalet bra samtals-”kom-ihåg”.

Samtals-”kom-ihåg” innebär meningar vilka är bra att minnas vid professionella samtal, som exempelvis; var ärlig, undvik frågeordet varför, lyssna utan att avbryta och var observant på det som inte sägs med ord.

Det professionella samtalets innehåll kan variera, samtalet kan vara pedagogiskt, vilket innebär undervisning, aktiv medverkan i sin återhämtning samt ge ut information.

Samtalet kan också vara stödjande, personalen ska då hjälpa individen på olika vis att tro på sin egen förmåga samt fatta egna beslut, för att sedan genomföra dem och förstå eller ta dess konsekvenser.

Ett utvärderande samtal är också ett professionellt samtal, då ska personal ta reda på vad som hänt, samt utvärdera hjälp- och stödinsatsernas effekt. Med urskiljande samtal menas att urskilja problemen.

---

Ordet empati är ett grekiskt ord och betyder inkännande, empati är en känsla som utvecklas i samband med vår personlighet och formas efter hur de olika utvecklingskriserna lösts.

Empati innebär att ha förmågan att ha förståelse för andra människors känslor.

Den empatiska förmågan kan delas in i fyra faser under en process, den första fasen är identifiera.

Med identifiera menas att du kan känna igen den andra individens upplevelser.

Fas två kallas införliva, vilket innebär att du kan känna in den andra individens upplevelser, du känner det hen känner utan att själv visa känslan.

Genomleva är fas tre, vilket innebär att du själv genomlevt, upplevt och/eller känt det den andra individen genomlever, upplever och/eller känner.

Sista fasen, fas fyra kallas lösgöra och innebär att du frigör dig från den andra individens upplevelser och tar nytta av det hen upplevt, på så vis kan du använda dig av kunskapen och ge synpunkter som kan hjälpa hen att lösgöra sina känslor.