Innehållsförteckning
1. Redogör för när och varför man använder skattningsskalor.

2. Beskriv hur olika farmakologiska behandlingar används och när.

3. Redogör för panikångest.

4. Vad är utgångspunkten för allt omvårdnads/omsorgs arbete?

5. Gör en beskrivning och förklara Jan Kåre Hummelvolls omvårdnadsmodell.

6. Redogör för specifik omvårdnad.

7. Redogör för agorafobi.

8. Vad är och gör IVO?

9. Redogör på LPT.

10. Vilken hjälp och stöd kan en person med psykisk sjukdom få av socialtjänsten?

11. Viken vård och hjälp kan en person med psykisk sjukdom få av sjukvården/landstinget?

12. Hur kan vi förebygga ångest, fobi och tvång?

13. Redogör för ICF.

14. Redogör får 2 olika rehabiliterande modeller.

15. Redogör för begreppet empowerment.

Utdrag
För att bedöma en individs förmåga och behov använder sig psykiatrin av olika skattningsskalor.

Skattningar kan också vara användbara för att säkerhetsställa en diagnos samt för att bedöma dess svårighetsgrad.

Likaså används skattningsskalor för att undersöka om behandlingen orsakar biverkningar och dess effekt. Ett exempel på en skattningsskala är Global funktionsskattningsskala, förkortat GAF.

Skalan enligt GAF mäter individens funktion och diagnos och används då en planering med psykiatrisk rehabilitering ska utföras.

En annan skattningsskala är Montgomery Åsberg depression rating scale, förkortat MADRS.

Detta skattningsinstrument används vid en diagnostisering kring depression.

Syftet med MADRS är att få en detaljerad beskrivning av individens nuvarande sinnesstämning.

HAD står för hospital anxiety and depression scale och är även det en skattningsskala.

Denna skala visar individens sinnesstämning i mått, där ångest och depression värderas.

---

Specifik omvårdnad riktas mot speciella sjukdomar och hälsoproblem, omvårdnaden och behandlingen anpassas då efter de omvårdnadsåtgärder som behövs.

Exempelvis kräver psykiatrisk omvårdnad fördjupad kunskap i psykiatri, farmakologi, vårdvetenskap, medicin, psykologi samt sociologi.

Med specifik omvårdnad inom psykiatrin ges psykiskt stöd till individen, hen ska få hjälp att utveckla eller bibehålla sina funktioner och ett gott samarbete mellan individen och personal skapar instinkt samt förståelse över den egna problematiken.

Med omvårdnad och vårdvetenskap som kunskaps- och forskningsfält utvecklas ständigt nya upptäckter.

Omvårdnaden kan innebära att skydda en individ från att skada sig själv eller stötta individen till att kunna förankra sig till verkligheten.

Vissa individer kan behöva vägledning till att sätta gränser och andra behöver få hopp förmedlat till sig. Specifik omvårdnad ska anpassas efter varje individs behov.