Innehållsförteckning
1. Vad är en psykos
2. Vad är schizofreni
3. Hur kan man upptäcka schizofreni?
4. Vilka är symptomen vid schizofreni?
5. Vad beror sjukdomen på?
6. Vilken behandling finns att få?
7. Hur ska omvårdnaden vara för en person med schizofreni?
8. Hur bör rehabiliteringen se ut?
9. Vad kännetecknar en person med personlighetsstörning
10. Redogör för EIPS
11. Vilka är symtomen vid EIPS
12. Vilken behandling ges vid EIPS
13. Hur bör omvårdnaden vara för en person med EIPS
14. Redogör för narcissistiskt personlighetssyndrom
15. Redogör för antisocialt personlighetssyndrom

Utdrag
Psykos innebär att en individs uppfattning av verkligheten inte är verklighetsförankrad, alltså att hens tolkningar inte är realistiska.

Individer med psykos kan uppfatta sig själva och sin omgivning annorlunda, vilket gör det svårt att förstå vad de upplever.

Exempelvis vid schizofreni och bipolär sjukdom kan psykotiska symtom finnas. Vid psykotiska symtom är hallucinationer vanligt, då kan individen uppleva hörsel- syn- känsel- lukt- eller smakhallucinationer.

Vid hörselhallucinationer kan individen höra röster, musik eller oljud som ingen annan uppfattar, ibland är rösterna hotfulla och kan beordra individen att utföra uppgifter.

Vid synhallucinationer ser individen med psykos i syner, synerna kan både vara klara och tydliga, samt drömliknande bilder. Vid känselhallucination kan upplevelser som att kroppen blir utsatt för olika saker inträffa.

Lukthallucinationer innebär att individen med psykos känner obehagliga dofter eller har en tro om att hen själv luktar obehagligt. Vid smakhallucinationer kan mat och dryck upplevas smaka förgiftat.

Vissa psykoser kan vara mycket långvariga medan andra kan vara under en kortare period.

Det är också vanligt att individer med psykos har en förändrad uppfattning av sin identitet och egen kropp, samt saknar sjukdomsinsikt.