Innehållsförteckning
1. Redogör för PTSD
2. Vilka behandlingar är lämpliga vid PTSD
3. Vad bör du som vårdpersonal tänka på vid omvårdnaden av en vårdtagare med PTSD
4. Vad innebär triggers
5. Beskriv orsaker och symtom vid utmattningssyndrom
6. Beskriv behandlingen av utmattningssyndrom
7. Hur kan vi förebygga utmattningssyndrom
8. Vad beror det på att så många människor begår självmord i Sverige?
9. Redogör för självmordsprocessen.
10. Hur kan vi förebygga självmord?
11. Hur ska vi förhålla oss till en person som har självmordsbeteende?

Utdrag
PTSD är en förkortning av posttraumatiskt stressyndrom och innebär att en traumatisk upplevelse som exempelvis krig, naturkatastrof eller sexuellt utnyttjande, skapat en intensiv känsla av skräck och hjälplöshet hos en individ.

Efter ett långvarigt och/eller svårt trauma för en person, kan PTSD uppstå och utan stöd och tröst från anhöriga och vänner är risken större för att PTSD ska utvecklas.

En individ med posttraumatiskt stressyndrom får plågsamma minnesbilder och återupplever den traumatiska händelsen om och om igen.

Hen kan känna sig likgiltig och ointresserad av vardagliga aktiviteter samt andra människor. Sömnstörningar är också vanligt och under sömnen förekommer mardrömmar.

En person med PTSD är också lättskrämd och överdrivet vaksam på nya faror, hen undviker oftast det som påminner om traumat och har knappt någon framtidstro.

Symtom på PTSD ska finnas minst en månad innan individens tillstånd kan kallas posttraumatiskt
stressyndrom.

Symtomen bryter ofta ut en vecka efter traumat, men det kan också dröja månader
eller längre tid innan de visas.

---

Vid behandling för PTSD ska individen få bearbeta de svåra upplevelserna med hjälp av vårdpersonal, läkare och/eller psykolog.

Enligt SBU, statens beredning för medicinsk utvärdering, finns det tre behandlingar som hjälper vid posttraumatiskt stressyndrom och dessa är exponering, KBT (kognitiv beteendeterapi), EMDR (Eye movement desensitization and reprocessing) och läkemedel med SSRI-preparat.

När behandling med hjälp av exponering används utsätts klienten för de svåra minnena flertalet gånger under trygg miljö, för att bearbeta traumat och förminska ångesten kring upplevelsen.

Detsamma gäller vid EMDR, dock används en speciell teknik med hjälp av ögonrörelser.

Medicinering används för att motverka och underlätta påfrestande känslor, nedstämdhet och ångest.

Behandling med KBT är traumafokuserad och tillsammans med exempelvis psykolog, får individen med PTSD långsamt närma sig det obehagliga traumat och sakta återuppleva händelsen i en trygg och säker miljö.