Introduktion
Ända sedan urminnes tid har människors girighet speglat ens agerande. Priset på varor har varit en av de punkter som påverkats mycket av detta överdrivna begär genom alla dessa år.

De senaste åren har även ett nytt fenomen fallit offer för denna girighet, aktiemarknaden. Till en början skedde all typ av aktiehandel genom fysiska värdepapper tills internetbankerna startade upp och aktiehandel uteslutande började bedrivas via internetet.

En övergång som möjliggjorde handel och sparande för många fler, inklusive de icke laglydiga.

Kriminella som nu började se aktiemarknaden som en möjlighet att på ett nytt sätt kunna manipulera och missbruka olika parter genom marknadsmissbruk och marknadsmanipulation för egen ekonomisk vinning.

Marknadsmissbruk och marknadsmanipulation som innefattar beteenden och handel med koppling till värdepapper som bland annat enligt Sveriges rikes lag är olagligt.

Innehållsförteckning
1 Inledning.............................................................................2
1.1 Syfte & frågeställning.........................................3
1.2 Avgränsningar.............................................................3
1.3 Bakgrund....................................................................3
1.4 Metod & material......................................4

2 Utredande del.....................................................................4
2.1 Teori & perspektiv..............................................................4
2.2 Resultat................................................................................5
2.2.1 lönsamma/fördelaktiga konsekvenser...................................5
2.2.2 Negativa konsekvenser.....................................................5
2.3 Analys.................................................................................6
2.4 Diskussion & slutsats...............................................7

Utdrag
1.1 Syfte och frågeställning:
Hur gynnsamt är marknadsmissbruk och marknadsmanipulation vid beaktning av dess olika konsekvenser?

Inlurade småsparade som exempel kan påverkas enormt av den olagliga handel som marknadsmissbruk innebär.

Varje år drabbas tusentals personer av människor som försöker manipulera dem i in olika bolag.

Detta i sig kan leda till sämre ekonomiska förhållande för privatpersonen som i sig bara är starten på en lång rad av multiplikatoreffekter för hushålls- och samhällsekonomin.

Därav och som en konsekvens av alla andra negativa följder är det av yttersta vikt att man diskuterar och tar itu med detta fenomen så inte allt för många ovetande privatpersoner, marknader med mera påverkas.

Dessutom är ämnet av högsta relevans i och med dagens kraftiga ökning av aktiesparare som finns, och alla forum som växt fram som en konsekvens av denna utveckling.

1.2 Avgränsningar
I uppsatsen kommer främsta fokus ligga på nutida marknadsmanipulation och marknadsmissbruk kopplat till sociala medier och olika aktieforum såsom Reddit, Redeye och Avanza.

Utöver det kommer det främsta geografiska fokus ligga på den svenska samt även amerikanska börsen för att ge en så tydlig helhetsbild kring problematiken och få fram de främsta och tydligaste exemplen.

Marknadsmissbruk är en handel som drabbar människor globalt, vilket gör att problematiken tydliggörs och nästintill kräver att man inte avgränsar uppsatsen geografiskt sätt till regionalt eller liknande.

1.3 Bakgrund
För att tydligare få förståelse för marknadsmissbruk och marknadsmanipulation kan det vara bra med en viss förståelse för aktiemarknaden, dess betydelse och hur kurser stiger respektive sjunker.

Aktiemarknaden är en formell marknadsplats avsedd för handel med värdepapper, främst aktier och fonder.

Enligt Nasdaq (u.å) är det utbudet och efterfrågan som styr aktiepriset för de bolag som är noterade på börsen och därmed är tillgängliga för aktiehandel.