Innehållsförteckning
Innehållsförteckning
1. Innehållsförteckning 1
2. Inledning 2-3
2:1 Motivering till syfte 2
2:2 Syfte 2
2:3 Frågeställningar 2
2:4 Metod 2
2:5 Bakgrund 2-3
3. Resultat 3-4
3:1 Orsaker
3 3:2 Socialt perspektiv
3 3:3 Ekonomiskt perspektiv
3 3:4 Ekologiskt perspektiv 4
4. Analys 4-7
4:1 Orsaker 4-5
4:2 Socialt perspektiv 5
4:3 Ekonomiskt perspektiv 5
4:4 Ekologiskt perspektiv 5-6
5. Slutsats 6-7 5:1 Orsaker 6
5:2 Socialt perspektiv 6
5:3 Ekonomiskt perspektiv 6
5:4 Ekologiskt perspektiv 7
6. Källförteckning 7

Utdrag
2:1 Motivering
Delmål 4 i FN;s globala mål står rubricerat med “God utbildning för alla” med syfte att

“säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla”.

Jag är privilegierad som bor i ett land där utbildningen finansieras av skatteintäkter och där alla barn oavsett ekonomisk situation hemma får möjligheten till att gå i skolan.

Många stater har tyvärr inte samma strukturerade nationalekonomi och skattesystem och många barn får därför inte den utbildning de har rätt till.

Jag vill belysa hur den hållbara utvecklingen hade påverkats om FN lyckats uppnå målet som rör utbildning

dels för att jag tycker att det är ett intressant ämne men även för att jag själv inkluderas i statistiken som visar hur utbildningen ser ut i olika delar av världen.

2:2 Syfte
Mitt syfte är att belysa orsakerna bakom att så många barn inte får möjligheten till att gå i skolan samt reflektera över hur god utbildning bidrar till hållbar utveckling.

---

2:5 Bakgrund
Enligt barnkonventionen är det en mänsklig rättighet att som barn få möjlighet att ta del av en kostnadsfri grundskola (Unicef,2018).

Trots det är det idag över 263 miljoner barn i åldrarna 6-17 som inte har möjlighet till att få gå i skolan. Detta motsvarar var elfte 6-11 åring, var sjätte 11-14 åring och var tredje 14-17 åring.

Flickor, barn som besitter någon form av funktionsnedsättning, barn som tillhör etniska minoriteter, barn som tvingas arbeta för att bidra till familjens ekonomi och barn som lever i krigsdrabbade områden är ett flertal grupper vars chans till en högkvalitativ utbildning statistiskt sett är mindre än andras (Rädda barnen, 2019).

Barn var hushållsarbete hindrar att barnet kan gå i skolan räknas som ett barn som utför barnarbete (Unicef,2019).