Introduktion
Ojnareskogen är ett område på Gotland med stor betydelse ur många olika perspektiv.

Området inne-fattas av flera endemiska arter och flera rödlistade arter.

Skogsområdet är rikt på biologisk mångfald och är därför ur ekologisk synpunkt värdefull.

Invånarna i närområden är intresserade av skogen då en sjö i området är primärkällan med vattentillförsel i kommunen.

Skogen fyller även en kulturell funktion då parken är ett riksintresse för friluftsliv och turism men har även föreslagits att bli en nat-ionalpark.

Utdrag
Det uppstående problemet är att företagen Nordkalk fått tillåtelse att bryta kalk i området.

Vid kalk-brott avverkas skog vilket kan hota den biologiska mångfalden i området.

Utvinningen av kalk hotar även vattendragen. Saltvatten kan trängas in i sjön vid kalkbrytning vilket kan drabba källan till dricksvatten för lokalbefolkningen men kan även hotta jordbruk och djurskötsel.


Kalk utvinns av flera själ men används dels för att återställa ph värdet i försurade sjöar och vatten. Men är också ett mineralämne för industri och produktion.

Problematiken är då att de drabbade parterna av konflikten har olika motiv.

Miljöaktivister vill skydda området och dess rika mångfald, lokalbefolkningen blir orolig för att vattentillförseln ska skadas och vill behålla sin vackra natur, medan nordkalk vill utvinna kalken vilket de även har laglig rätt till.

Mil-jöaktivister protesterar mot kalkbrottet och kedjar fast sig vid träd de protesterar och visar civil olyd-nad mot tjänstemän.

Kalkbrottets fyndigheter värderas till omkring 17 miljarder kronor av Nordkalk. Frågan är vad som är rätt och hur man får lov att agera?

Preferensutilitarismen strävar efter att maximera lycka. Störst möjlig mängd lycka åt störst möjligt antal.

Det är en konsekvensetik som räknar ut följderna genom rationellt tänkande och fattar beslut utifrån att väga vilka följder som generar mest lycka.

Man handlar efter det som ger bäst konsekven-ser. Preferensutilitarismen är en typ av ytekologi som ser människan i centrum men även betonar dju-rens rättigheter.

Djur är etiska objekt och ska behandlas rättvist. Det är inte rätt att utnyttja djur för människans egna tillfredställelse.

Djuren har outtalade preferenser att överleva precis som människan som måstes ta hänsyn till.