Innehållsförteckning
Kapital :
Realkapital :
Investeringar :
Ränta :
Tillväxt :
Aktörer :
Multinationella företag :
Transnationella företag :
Monopol :
Oligopol :
Konkurrens :
Konkurrenskraft :
Efterfråga :
Konsumenter :
Konsumtion :
Producenter :
Produktion :
BNP, bruttonationalprodukt:
Lågkonjunktur :
Högkonjunktur :
Inflation :
Blandekonomi :
Planekonomi :
Marknadsekonomi :

Beskriv det stora och lilla ekonomiska kretsloppet. Hur påverkas den enskilda familjen och hur påverkas samhället i stort. Använd de ekonomiska begreppen i din beskrivning, som exempelvis aktörer, producenter, konsumenter, utbud, efterfråga, transfereringar, överföringar

Utdrag
Kapital : kapital är företagets resurser, man kan förklara det på så sätt att det är det som gör att ett företag är i funktion.

Det kan vara kapital såsom i utrustning, kunskap och annat som krävs för att det ska vara funktionellt att driva ett företag. 1

Realkapital : kapital existerar i olika former och realkapital är en typ av form. Realkapital kan förklaras är fysiska objekt som är nödvändigt för ett företag. 2

Investeringar : investering är något som en privatperson men även ett företag kan göra. Men när man talar om investering så pratar man oftas om vinst, även om det gäller en privatperson eller ett företag, dock vinst i olika former.

En privatperson kan exempelvis jobba för att köpa en fastighet och sedan efter några år sälja den för dyrare än vad man själv köpt den för, då har man gjort en investering, en så kallad framtida vinst.

När man talar om investering gällande företag så vill man att något ska utvecklas och expandera. Ett exempel kan vara att ett företag kan investera tid och pengar i att skapa en ny produkt med stöd av utbildning och forskning. 3

Ränta : när den personen som lånar en summa pengar av e.x banken så måste personen även betala ränta. Ränta betyder att de betalar en viss procent ränta för att få låna pengar.

Långivaren får pengarna tillbaka för lånet men även pengar för den betalda ränta, vilket innebär att i längden går långivare plus på att låna pengar. 4

Tillväxt : tillväxt innebären ökning av värdet på samhällets produktion av varor och tjänster. I enlighet med BNP så produceras varor och tjänster. Man kan sedan jämföra hur tillväxten har förändrats, detta med hjälp av BNP. 5

Aktörer : De finns olika aktörer i samhället, exempel på dessa kan vara hushåll, offentlig sektor, banken eller företag. De alla olika aktörerna är beroende av varandra för att samhället ekonomiska kretslopp ska vara funktionellt. 6

Multinationella företag : Multinationella företag är stora företag som har fysisk verksamhet i stora delar av världen.

Multinationella har ett stort inflytande på hur världshandel ska styras. Multinationella företag är beroende av det ursprungliga landet som uppfann just det företaget. 7

Transnationella företag : Transnationella företag är finns också i stora delar världen men skillnaden är att det är oberoende av en allmän nationalitet.

Företaget ägs av personer som är från olika länder och olika delar av världen. Företaget styrs inte så mycket av nationalitet. 8