Introduktion
Stress betraktas officiellt inte som en sjukdom, då det som sagt inte Tvingar om en självständig diagnos i diagnossystemen ICD-10 och DSM-IV (Borg, Andersen, Kolte & Andersen 2010)

Det finns därför inte några tydliga kriterier för när man är stressad, vad som är kärnsymtom på stress, hur allvarliga symtomen ska vara eller under hur lång tid de ska ha förekommit för att det ska vara frågan om stress.

Innehållsförteckning
Psykiska symtom:
Fysiska symtom:
Beteendemässiga symtom:

Utdrag
Psykiska symtom:
- diffus opasslighet
- trötthet, olust
- känsla av oöverstigligt
- nedstämdhet, låg självkänsla
- gråtmildhet
- rastlöshet
- koncentrationssvårigheter
- minnesproblem
- inlärningssvårigheter

Fysiska symtom:
- huvudvärk
- sömnstörning
- kalla händer och fötter
- magsmärtor
- hjärtklappning
- förhöjt blodtryck