Biomassa | Fysik | B i betyg

Inledning
Biomassa kan används för både att producera värme och el. Den spelar en viktig roll i arbetet med att minska koldioxidutsläppen från befintliga kolkraftverk genom sameldning och för produktionen av förnybar värme.

Biomassa är en stor producent av förnybar energi, närmare två tredjedelar av den förnybara energin i europa kommer från biomassa. Det som produceras från biomassa är bioenergi, biogas och biobränslen

Innehållsörteckning
Biomassa som en energikälla:
- Bioenergi:
- Biogas:
- Biobränsler:
- Fördelar med bioenergi
- Var produceras bioenergi och hur stor del av den svenska elförsörjningen står den för?
- Utveckling

Utdrag
Biogas framställs från biomassa som växter, gödsel, organiskt hushållsavfall och slam från reningsverk. Genom rötning bryts denna biomassa ner och bildar då biogas.

Efter tillverkningen består gasen av ungefär 50–75 procent metan och mellan 25–50 procent koldioxid.

För att biogasen ska kunna klassas som fordonsgas renar man gasen från koldioxid i en reningsanläggning genom att höja metanhalten till minst 97 procent.

Biogas kan användas till produktionen av el och värme. Ett kraftvärmeverk med biogas som bränslekälla kan då använda en gasmotor eller en gasturbin och producera el och värme på samma sätt som ett vanligt kraftvärmeverk.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter