Introduktion
Bristen på insikt om de arbetsrelaterade belastningsfaktorernas karaktār och komplexitet, samt dessas psykiska och fysiska inverkan på människor

bidrar sannolikt till att förebyggandet av arbetsrelaterad belastning, trots gigantiska forskningsmedel, tycks ha slagit fel.

Utdrag
Tillväxten av arbetsrelaterad belastning samt den ökade utbredningen av stressrelaterad fysisk och psykisk obalans och sjukdom vittnar om detta.

Dessutom verkar det som om de gängse stressbehandlingsåtgärderna, på grund av bristande kännedom om insatsområdet, ännu inte förefaller särskilt framgångsrika på lång sikt.

Vi ser alltså ett ökande antal återfall bland tidigare strokedrabbade, och antalet personer som inte återgår till arbetet efter en sjukskrivningsperiod på grund av stress och stressrelaterad psykisk obalans ökar enligt flera undersökningar (Andersen, Nielsen & Brinkmann 2011).