Innehållsförteckning
1. Redogör för symtom och orsaker vid ångest.

2. Beskriv omvårdnaden/omsorgen samt bemötandet för en person med ångest.

3. Redogör för olika typer av depression samt vilken behandling som finns att få för detta.

4. Redogör för bipolära syndrom, orsak och symtom.

5. Redogör för behandlingen samt omvårdnaden/omsorgen vid detta.

6. Redogör för borderline personlighetsstörning, orsaker och symtom.

7. Redogör för narcissistisk personlighetsstörning.

8. Redogör för antisocial personlighetsstörning.

9. Beskriv hur behandling, omvårdnaden/omsorgen bör vara kring en person med personlighetsstörning.

10. Redogör för psykoser, störningar.

11. Beskriv den behandlingen, omvårdnad/omsorg som ges till dessa personer.

12. Beskriv Socialstyrelsens nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid psykos.
För dig som strävar mot betyget A
Läs om Kristina på sidan 141. Gör en utförlig och nyanserad förklaring på hennes symtom, samt hur en fortsatt behandling, omvårdnad/omsorg utformas för att på bästa sätt hjälpa Kristina i sin nuvarande situation.

Utdrag
Ångest kan uttrycka sig på flera olika sätt och ser olika ut för varje individ, symtom kan vara en diffus, obehaglig känsla i hela kroppen eller som hjärtklappning, sömnproblem, krånglande mage eller en känsla av ett starkt tryck över bröstet.

Andra symtom kan vara andfåddhet, önskan av att isolera sig eller bara vilja vara tyst. En individ kan känna av flera av dessa symtom medan en annan individ endast känner av ett symtom, det kallas ändå för ångest.

Ångest kan uppstå och orsakas av reaktiv ångest, vilket innebär att individen reagerat på något som startat obehagskänslorna.

Exempelvis tycker Kal inte om att tala inför en stor folkgrupp, i skolan är det dags för redovisning av ett arbete och ångesten uppstår.

Kal vet då varför ångestkänslorna uppstår, just för att han inte tycker om att tala inför en stor folkgrupp.

---

Bipolära syndrom och dess olika tillstånd kan ha påverkats av olika saker. Manin är ett psykotiskt tillstånd som går att förklara med hjälp av psykologiska modeller, det finns också en biologisk förklaring, att individen lider av brist på litiumsalt.

En brist av litiumsalt i samband med ökad stress kan leda till mani samt depression.

Att individer med bipolära syndrom infaller i depression kan orsakas av en brist av noradrenalin, serotonin och dopamin i hjärnan.

Det kan också orsakas av en bristande grundläggande tilltro till andra människor, vilket kan uppstå i barndomen eller vid förlust av en viktigt individ.

Att den grundläggande tilltron kan brista under barndomen kan bero på svek, övergivenhet eller inlärd hjälplöshet.

Med inlärd hjälplöshet menas att individen som barn fått för sig att hen är hjälplös eller haft en känsla av att hen inte kan ta kontroll över en situation. Stress är också en orsak till att depression uppstår.