Innehållsförteckning
1. Förklara begreppet ekonomi.
2. Vad är en budget?
3. Vilka är ekonomins tre grundfrågor?
4. a. Redogör för vad marknadsekonomin och planekonomin innebär.
b. Förklara hur man kan besvara ekonomins tre grundfrågor genom marknadsekonomin respektive planekonomin.
5. Förklara begreppen fri konkurrens och monopol.
6. Förklara begreppen utbud och efterfrågan.
7. Vilka aktörer är inblandade i det ekonomiska kretsloppet?
8. a. Ge exempel på två aktörer i kretsloppet. Hur är dessa beroende av varandra?
b. Vad händer om en del av kretsloppet bryts?
9. Förklara vad högkonjunktur och lågkonjunktur innebär.
10. Vad är inflation?
11. Berätta vad ett välfärdssamhälle är och hur det finansieras (s. 27-29).
13. Vad betyder ekonomisk globalisering?
14. Hur mäter man välstånd?
15. Vilka anser du är de viktigaste för- och nackdelar med globalisering?

Utdrag
1. Förklara begreppet ekonomi.
Ordet ekonomi är läran om hushållande med resurser i ett tillstånd av knapphet.

Med knapphet menas att tillgängliga resurser är begränsade i förhållande till totala önskemål och behov. Vi måste lära oss att hushålla med de resurser, och de tillgångar som finns.

De vill säga pengar, oavsett om det gäller månadspeng eller ett företagsköp av utländska fabriker eller varor så måste våra inkomster balanseras mot utgifterna.

2. Vad är en budget?
En budget är mest allmänt en prognos över framtida planerade ekonomiska utlopp. Inom redovisningen där ekonomistyrningen är budget en prognos för framtida resultat inom ekonomin.

Man planerar både vinster och kostnader. Ungefär samma sak som inbetalningar och utbetalningar planeras för den framtida ekonomin.

De är smart att ha kontroll över sin ekonomi, så man spenderar sina pengar på rätt vis. När man ex betalar räkningar eller annat på lån så betalar du av med ränta.

Räntan kan skilja på hur mycket det kostar allt beror på antalet %, men de kommer öka i pris och du tvingas betala mer. Om man inte betalar räkningar så hamnar man i underskott.

Men man brukar alltid få en påminnelse och då får du även en påminnelseavgift. Det finns flera olika exempel, hyra, bredband, el och annat. Det är därför det är viktigt att ha koll på sin ekonomi och ha en bra budget.

3. Vilka är ekonomins tre grundfrågor?
Alla samhällen behöver fundera över vad som behöver produceras för människornas försörjning

hur ska det gå till och hur resultatet av produktionen ska användas. Därför ställer vi oss ekonomins tre grundfrågor : Vad ska produceras?

Hur ska det produceras? För vem ska det produceras? De finns två olika ekonomiska system som besvarar de här frågorna fast på olika sätt.

4. a. Redogör för vad marknadsekonomin och planekonomin innebär.
Marknadsekonomi innebär fri konkurrens mellan företagen och ingen har äganderätt.

I marknadsekonomi så strävar företagen efter att maximera sin vinst. Det råder fri konkurrens på marknaden och antalet företag är så pass många att endast ett eller fåtal dominerar.

Eftersom de förekommer en konkurrens mellan företagen måste de ständigt förbättra sina varor och tjänster.

Därav också kunna erbjuda produkterna till bättre priser än vad konkurrenterna gör. Om lönsamheten på en marknad är stor lockas fler företag att starta.

Men för att det ska fungera måste de gå i vinst och ekonomin kan inte stanna. Klarar inte företagen av konkurrenterna lägger de ner. I marknadsekonomi så bestäms priset på utbud och efterfrågan.

Om utbudet är stort och efterfrågan liten sänks priset, om utbudet är litet men efterfrågan stor höjs priset. De system använts givetvis för att gå i vinst.

Många anser attmarknadsekonomi är bra eftersom systemet styr sig själv så befolkningen får vad de behöver.

Företagen blir effektiva eftersom de ständigt är en konkurrens mellan de. Medans många andra anser att det finns arbetslösa människor och att de som är sjuka

gamla eller någon annan anledning och kan då inte prestera mycket inom en marknadsekonomi. Planekonomi är ett ekonomiskt system där staten planerar och styr ekonomin

de bestämmer i förväg vilka varor och tjänster som ska produceras och i vilken mängd. Planekonomi kan består av statligt ägda företag

privata företag som följer statliga regler eller en blandning utav båda. Systemet bygger på att staten ska bestämma vad som ska tillverkas, vad varorna och tjänster får kosta och hur mycket anställde får i lön.

Planekonomier idag är ovanligt men i socialistiska länder som exempelvis Sovjetunionen använder man sig utav planekonomi.

Många andra menar att detta systemet gör att de inte blir så stor skillnad mellan fattiga och rika, att människor inte blir arbetslösa och att även avlägsna områden får tillgång till varor.