Uppgiftsbeskrivning
Uppgift (1)
Din uppgift:
Hur nära släkt är egentligen schimpans och dagens människa (Homo sapiens)? Sök efter relevanta källor för att hitta den information du behöver för att kunna besvara frågan.

Redovisa sedan tydligt och strukturerat vad du kommit fram till. Det är mycket viktigt att du redovisar dina källor samt gör en källkritisk analys av varje källa som du använt dig av.

Uppgift (2)
Din uppgift:
Utgå ifrån ett evolutionärt perspektiv för att förklara vad som gör att den mörka varianten av björkmätaren blir vanligare när sot och luftföroreningar ökar i omfattning.

I ditt resonemang förklarar du även varför den ljusa morfen åter blir vanligare när sot och luftföroreningar minskar. Använd så många av evolutionsteorins begrepp som möjligt i ditt svar.

Utdrag
Biologin Jane Goodall påbörjade sina studier av schimpanser i Gombe-reservatet i Tanzania år 1960. Förhoppningen var att studier av schimpanserna skulle kunna ge ny värdefull kunskap om människans utveckling.

På den här tiden trodde man att en egenskap tydligt skiljde människan från alla andra djur, nämligen förmågan att använda verktyg . Vår art beskrevs som Man the Tool Maker (Människan - Verktygsmakaren).

---

Bakgrund: Björkmätaren (Biston betularia) är en fjärilsart som ofta vilar på trädstammar. Likt flera andra fjärilsarter finns björkmätaren i två färgvarianter (så kallade färgmorfer).

Björkmätarens normalform är den ljusa varianten med små svarta fläckar på vingarna. Under 1800-talet fann man dock även en mörk (svart) variant.

Detta skedde samtidigt som skogsområden, städer och byar färgades mörka av soten från en stor mängd framväxande industrier (under den industriella revolutionen).