Innehållsförteckning
1a. Redogör för vad psykologi är

1b. Beskriv vilken nytta du kan ha av kunskaper i psykologi din yrkesroll

1c. Beskriv olika områden i samhället där psykologin har betydelse

1d. Berätta också om på vilka olika sätt psykologin undersöker (beforskar)omgivningen

2. Psykologins framväxta. Redogör för hur psykologin har utvecklats i takt med samhällsutvecklingen.
• Platon (428-348 f.Kr.)
• Aristoteles (384-322 f.Kr.)
• Sigmund Freud (1856-1939)

3a. Du känner till de olika förklaringsmodellerna! Nedan kan du läsa ett fall som handlar om Eino. Förklara Einos, Alicia och Carlos utifrån de psykologiska förklaringsmodeller

3b. Jämför dessa och väg för-och nackdelar mot varandra. Kom ihåg att reflektera kring beteende, arv/miljö och tankeprocesser.

4. I vår kontakt med andra människor måste vi förstå att det vi upplever kanske inte upplevs av andra
a. Beskriv perceptionsprocessen.
b. På vilket sätt påverkar denna min verklighetsuppfattning och självbild?

Utdrag
1a. Redogör för vad psykologi är
Psykologi är vetenskapen om själslivet och betyder läran om själen. Det handlar om människans beteenden, känslor

medvetande och tänkande hos människor och grupper. Inom psykologi letar vi orsaken till våra handlingar och beteenden.

Psykologi hamnar i kategorien beteendevetenskap eftersom psykologi är en vetenskap som studerar människliga beteende.

Inom psykologi får man möjligheten att se människan i ett helhetsperspektiv. Inom psykologin utvecklar vi kunskaper om komplexa faktorer som påverkar känslor

tankar och beteende hos människor både som individ och tillsammans med andra. Psykologi ger oss förståelse av olika psykologiska perspektiv och deras betydelse för helhetssynen på människan.

Psykologi utvecklar ett kritiskt förhållningssätt till olika psykologiska perspektiv och deras förklaringsmodeller.

Psykologi används vid utvärdering, diagnosticering och behandling av psykisk ohälsa men även för att lösa olika problem inom mellanmänskliga situationer och interaktioner.


1b. Beskriv vilken nytta du kan ha av kunskaper i psykologi din yrkesroll
Med mina kunskaper inom psykologi så kan detta hjälpa mig väldigt mycket i min yrkesroll.

Genom minna kunskaper får jag ökad förståelse för mig själv och för andra människor. När jag besitter kunskap och förståelse ökar mina möjligheter att vara tolerant och värdesätta människors olikheter.

Jag kan ge människor ett professionellt bemötande och mina kunskaper hjälper mig även att fungera i en arbetsgrupp.

Med större självkännedom är jag rustad för olika situationer som jag möta på en arbetsplats.

Min förståelse för mänskliga känslor, behov och beteenden göt det mig bättre förberedd att möta andra människor professionellt.

---

Aristoteles (384-322 f.Kr.) är en av de mest kända vetenskapspersonerna genom tiderna. Han menade att själen inte kunde skiljas från kroppen och inte existera utan kropp.

Vi är inte ensamma om att ha en själ, allt som lever har en själ. Aristoteles och Platon har olika idéer om vad som är verkligt.

Psykologi var ett inslag av filosofin var en del av som senare under 1800-talet blev ett självständigt lära. Platon menade att alla människors själ är dennes inre och sanna jag, det yttre är bara ett skal som är mindre betydelsefull.

Aristoteles tyckte inte samma sak och menade att den yttre fysiska världen är den verkliga och fokuserade på det konkreta objektet som och att vi med våra sinnen uppfattar vissa objekt.

Platon däremot inriktade sig på att människans abstrakta idé om objektet. Platon trodde att observationen av den ofullkomliga

konkreta världen bara skulle vilseleda oss från sanningen. Därför trodde Aristoteles att det enda sättet att upptäcka sanningen är att observera yttre saker.