Innehållsförteckning
1. Vilken funktion har våra sinnen?
2. Beskriv perceptionsprocessen
3. Vad kan påverka vår uppmärksamhet?
4. Redogör för vårt minne.
5. Vilka faktorer kan påverka förmågan att minnas?
6. Redogör för mallar och tankescheman.
7. Hur kan våra tankescheman mynna ut i en depression?
8. Förklara attribuering.
För dig som strävar mot betyget A
Utgå från följande fallbeskrivning samt det kognitiva perspektivet. Redogör för vilka olika tolkningar Lena gör av olika situationer i sitt liv samt förklara varför de vidmakthålls och vad som krävs för att det ska förändras.

Utdrag
Våra sinnens funktion är att uppfatta vår omgivning samt att kunna orientera oss i vår värld. Vi har fem sinnen och dessa är synen, hörseln, lukten, smaken och känseln, dock kan vi tilläga ytterligare ett sinne, balansen.

Det är genom cellerna i våra sinnen som vi uppfattar intryck, dessa intryck förs sedan vidare till nervsystemet i hjärnan där impulsen registreras.

Med hjälp av hjärnan reagerar vi omedelbart och det är då vi blir medvetna om exempelvis lukten. Intrycken vi får med hjälp av våra sinnesorgan kan även kallas för sensoriska intryck.

---

Med hjälp av vårt minne kan vi lära oss saker, vi kan använda oss av våra erfarenheter och vi kan tänka. Minnet är en av våra kognitiva funktioner och är uppdelat i två olika register.

Vi har arbetsminnet, ett minne där vi lagrar information för en kort stund och kallas även för korttidsminnet. Arbetsminnet kan vi träna upp att klara av mer, exempelvis att memorera flertalet siffror i följd.