Innehållsförteckning
1. Introduktion
1.1. Syfte och frågeställning
1.2 Bakgrund
1.3 Hypotes

2. Material och metod
3. Resultat
4. Diskussion
5. Källor

Utdrag
Felkällor och förbättringsmöjligheter Felkällor

Resultaten som framkom med hjälp av metoden var rimliga och stämde väl överens med bakgrundsfaktan som tidigare nämnts.

När koncentrationen ökade, ökade även volymen produkt som ökade samt dess reaktionshastighet.

Dock så finns det ett fåtal eventuella felkällor som kan komma att påverka resultaten om metoden inte utförs korrekt.

Exempelvis så kan mätglasen som används i laborationen vara kontaminerade innan/mellan försöken.

Det framgår i metoden att de ska ursköljas mellan varje försök, men det finns alltid en risk att det kvarstår en del rester från föregående försök vilket i sin tur kan påverka resultatet i det nästkommande försöket.

I försök 1 fick grupp 6 en volymökning på 2 ml när avjonat vatten tillsattes, vilket avviker från alla andra gruppers resultat där de alla ej fick någon volymökning alls när avjonat vatten tillsattes.

Deras (Grupp 2) resultat skulle möjligtvis kunna bero på just denna felkälla. En annan felkälla är att tidtagningen möjligtvis inte var exakt.

I metoden stod det att man skulle låta det avjonade vattnet/väteperoxid-lösningen reagera med leverkuben och diskmedlet i exakt 60 sekunder.

För att göra detta användes tidtagarur från våra mobiler som startas och avslutas manuellt av oss laboranter.

Detta skapar en eventuell risk då vi (laboranter) kan råka glömma starta tidtagningen när vi tillsatt avjonat vatten/väteperoxid-lösning tillsammans med lever-kuben eller att vi glömt att observera och notera volymökningen när det gått exakt 60 sekunder.

På så sätt kan resultaten bli felaktiga. Jag tror inte dessa felkällor kan ha påverkat mitt utförande av metoden då mina resultat stämmer väl ihop med medelvärdet av resultatet för varje försök.

Men jag kan ej konstatera att min grupps resultat var fullständigt korrekta då vi utförde varje försök endast 1 gång och därför inte har några andra resultat att jämföra med.

Förbättringsmöjligheter
Med hjälp av de felkällor som nämnts ovan kan jag att förbättra metoden på följande sätt:

Diska och skölj ur alla material som ska användas till utförandet av metoden ordentligt innan och mellan varje laboration för att undvika kontaminerade material och därför felaktiga resultat. Var även exakta med tidtagningen.

Starta tiden vid det ögonblick avjonat vatten/väteperoxid-lösning tillsätts och notera volymskillnaden efter exakt 60 sekunder.

Ett ytterligare sätt att förbättra metoden är genom att utföra alla försöken flera gånger för att få ett så trovärdigt resultat som möjligt.

Eftersom vi inte gjorde det i denna undersökning kan vi inte med säkerhet konstatera att våra värden är fullständigt trovärdiga.