Historik, psykoanalysen och behaviorismen | Psykologi | A i betyg

Innehållsörteckning
1. Gör en kortare beskrivning av psykologins framväxt från antikens Grekland filosofer och fram till W. Wundt, J. Watson och S. Freud.

2. Hur kan vi förklara att gamla teorier fortfarande studeras?

3. Vad handlar ämnet psykologi om?

4. När kan vi ha nytta av psykologin?

5. I vilka yrken kan psykologin vara ett användbart verktyg?

6. Gör en beskrivning av det psykodynamiska perspektivet där psykoanalys, trauma, människans psyke, medvetet/omedvetet, försvarsmekanismer och barndom ingår.

7. Gör en beskrivning av det behavioristiska perspektivet där miljö, klassisk inlärning, instrumentell inlärning och social inlärning ingår.

8. Hur skiljer sig det moderna beteendeperspektivet från den ursprungliga behaviorismen?

För dig som strävar mot betyget A
Utgå från följande fallbeskrivning samt utifrån dina kunskaper om Freud och det psykodynamiska perspektivet. Beskriv Maries barndom psyke samt vilka försvarsmekanismer du hittar i berättelsen om Marie.

Utdrag
Redan under 300- och 400-talet f.Kr. uppstod tankar och funderingar kring människans beteenden och drivkrafter, kända filosofer från denna tid är Platon, Aristoteles och Sokrates.

Läkarna Galenos och Hippokrates presenterade även under denna tid humoralpatologi, en teori om människans olika personligheter.

Personligheterna delades då upp efter fyra kroppsvätskor och representerade vilken personlighetstyp individen är.

Senare, under 1600-talet, utgavs texter med kopplingar till dagens moderna psykologi, när den engelske läkaren Thomas Willis hävdade att hjärnan styr människans beteende.

Under denna tid kom även den engelske filosofen John Locke med en tanke om att varje individ föds som ett oskrivet pappersark.

Han menade att personligheten formars av det vi lär oss under livets gång. Denna teori kom 200 år senare att bli behaviorismens grundläggande tanke.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter