Introduktion
Alla människor är olika och unika i sig. Vissa människor är extroverta medan andra är introverta. Vissa är optimister andra pessimister.

Dessa skillnader kallas för interinviduella skillander, att olika människor agerar och beter sig på olika sätt.

Men en och samma person kan agera annorlunda beroende på situation. Ibland kan jag skrika när jag blir arg men ibland håller jag det inom mig.

Dessa skillander hur en och samma person agerar i olika avseenden kallas för intrainviduella skillnader.

Människan är inte en förutsagdbar robot med samma egenskaper och därför kan man inte alltid veta hur en person kommer att reagera från situation till situation.

En annan skillnad som finns mellan beteende hos människor är intergruppsskillnader. Män och kvinnor kan i stora drag bete sig annorlunda, olika sociala grupper kan även ha olika särdrag.

Dessa skillnader mellan människor kan bero på olika faktorer, yttre faktorer som miljö eller inre faktorer som arv. (powerpoint)

Utdrag
Lärare måste följa en tydlig konkret bedömningsmall för alla elever. Detta gör att vi bedöms lika trots våra olikheter.

De som är duktiga praktiskt blir i skolan inte uppmärksammade för det och därav kan intelligens förknippas med logiskt tänkande då de elever som når A blivit bedömda utifrån teoretiska ämnen.

Människor uppmuntras idag till att läsa tuffa ämnen och gå svåra utbildningar. Teoretiska ämnen värdera oftast högre än praktiska då man använder ”hjärnan” mer.

Jag tror att intelligens förknippas med logiskt tänkande då de flesta yrken idag efterfrågar den typen av kompetens.

Samhället har förändrats och de flesta fysiska arbeten har minskat och ersätts med akademiska yrken.

Förr i tiden kunde man få ett yrke direkt efter gymnasiet medan vi idag behöver flera år till av utbildning för att få ett arbete.

Med yrke kommer också lön – pengar driver människor framåt och akademiska yrken ger ofta högre lön.

Då akademiska yrken värderas högt i lön kan även de påverka hur andra människor värderar akademisk kunskap.

Framgångsrika konstnärer eller andra kreativa människor anses också vara genier men det krävs att det blir bekräftat på annat håll.

Om en person målar en vacker tavla anses hen inte vara intellektuell förrän tavlan har blivit uppmärksammad av andra.

Det är alltså framgångsrika människor som har lyckats i karriären som blir refererade till som ”intelligenta”. Men i samhället finns olika grupper, personligheter varierar.

För att återgå till intergruppsskillnader så finns de grupper av mer konstnärliga kreativa människor som anser att en intelligent person är en kreativ person och blir inte så imponerade av logiskt intelligenta människor.

Frågar man en person som värdesätter logiskt tänkande högt skulle denne kanske inte bli så imponerad av en person som var flitig med hantverk eller åtminstone inte definiera denna person som ”intelligent”.

Personlighet har därför med preferenser att göra och där kan olika typer av sociala grupper spela in på vad vi anser tycka är ”intelligens”.